Nhà Thuốc Long Châu PG1-11 Quang Trung, TP. Thái Bình